Pat Garrett & Billy the Kid (Sam Peckinpah, 1973).

Pat Garrett & Billy the Kid (Sam Peckinpah, 1973).